مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IR

Integrated Reporting

ارسال نظر
گزارشگری یکپارچه

در حوزه حسابداری و مدیریت مطرح می باشد.IR

ارسال نظر