مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات شهری

LAMP
مخفف عبارت LAMP
Linux, Apache, MySQL, and PHP
لمپ (LAMP) مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای...
CGI
مخفف عبارت CGI
Common Gateway Interface
واسط دروازهٔ مشترک (سی‌جی‌آی) یک متد...
VDL
مخفف عبارت VDL
Vienna Definition Language
زبانی برای تعریف گرامر و معناشناسی...
MVT
مخفف عبارت MVT
Multiprogramming with a Variable number of Tasks
چند برنامه‌نویسی با تعداد متغّیری از...
MUMPS
مخفف عبارت MUMPS
Massachusetts general hospital Utility Multi Programming System
MUMPS یک زبان برنامه‌نویسی که مخصوصاً...
ML
مخفف عبارت ML
Manipulator Language
علامت اختصاری ML یک زبان برنامه‌نویسی...
MFT
مخفف عبارت MFT
Multiprogramming with a Fixed number of Tasks
MFT چند برنامه‌نویسی با تعداد ثابتی از...