مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

قرص

EC
مخفف عبارت EC
Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...