مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اتکا

اداره تدارکات کارمندان ارتش

اداره تدارکات کارمندان ارتشاتکا