مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ناجا

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

پلیس ایران است که در سال ۱۳۷۰ خورشیدی از ترکیب شدن شهربانی جمهوری اسلامی ایران و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر بطور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی ایران است.ناجا