مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف فاتب

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

فرماندهی انتظامی تهران بزرگفاتب