مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RIP

Rested In Peace

ارسال نظر
این کلمه مخفف بر روی سنگ قبر مسیحیان نوشته می شود و به معنی آرام گرفته در صلح و آرامش می باشدRIP

ارسال نظر