مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BFF

Best Friend Forever

به معنی بهترین دوست برای همیشه تا ابدBFF