مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PV

Private

عبارت PV معمولا در چت کاربرد دارد که به معنای خصوصی (به معنی دیگر: محرمانه) می باشد.PV