مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CFM

Cubic Feet per Minute

فوت مكعب در دقیقهCFM