مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف و اصطلاحات معماری

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در معماری، ساختمان و...
اصطلاحمعنی و مفهوم
ساختمانbuilding
بلند مرتبهhigh-rise
کوتاهlow-rise
میان مرتبهmid-rise
آسمان خراشskyscraper
طبقهstory
زیر زمینbasement
همکفground floor
طبقه اولfirst floor
کفfloor
نماfacade
بالکنbalcony
حیاطcourtyard
حیاط مرکزیatrium
پاسیو (حیاط خلوت)patio
پیش کفdeck
سازهstructure
سرامیکceramic
سقفceiling
سنگstone
آتش بندfireproofing
شومینهchimney
شیشهglass
صفحهplate
صوتsound
اکوستیکacoustics
طراحیdesign
فرمform
شکلshape
بافتtexture
کالبدfabric
الگوpattern
سبکstyle
بیان هنریexpression
بین النهرینMesopotamia
معماری مصریEgyptian architecture
معماری یونانGreek architecture
معماری ایرانیPersian architecture
معماری کلاسیکClassical architecture
معماری رومیRoman architecture
رومRome
معماری رومانسکیRomanesque architecture
معماری اسلامیIslamic architecture
معماری گوتیکGothic architecture
رنسانسRenaissance
معماری رنسانسRenaissance architecture
رکوکوRococo
نئوکلاسیکNeoclassicism
معماری مدرسه هنرهای زیبائی پاریسBeaux–Arts architecture
التقاط گریeclecticism
هنرنو(آرت نوو)Art Nouveau
باوهاسBauhaus
دی استایلde Style
سبک بین المللیInternational style
مدرنیسمmodernism
پست مدرنیسمpost- modernism
عملکرد گراییfunctionalism
معماری ارگانیکOrganic architecture
های تکhigh-tech
واسازیdeconstruction
پیشتازavant-garde
تاقvault
طراحیdrawing
طراحی دست آزادfree hand drawing
تصورimage
اسکیسsketch
نقشه کشیdrafting
شبکهgrid
مقیاسscale
ترسیمات پارالاینparaline drawing
تیرbeam
چوبwood
الوارlumber
حرارتheat
دماtemperature
دماسنجthermometer
رساناییconduction
همرفتconvection
تابشradiation
عایق حرارتیthermal insulation
رطوبتhumidity
سرمایشcooling
گرمایشheating
خاکsoil
خرپاtruss
درdoor
دیوارwall
دیوار باربرbearing wall(load-bearing wall)
دیوار غیر باربرnon bearing wall(non-load-bearing wall)
نعل درگاهlintel
دیوار خارجیexterior wall
دیوار داخلیInterior wall
دیوار حایلretaining wall
رنگcolor
رنگ آمیزی ساختمانpaint
روشناییlight
لامپlamp
نورپرداریlighting
نظمorder
تنوعvariety
تضادcontrast
آشفتگیchaos
محورaxis
تعادلbalance
تقارنsymmetry
ریتمrhythm
تکرارrepetition
راستاdirection
تناقضcontradiction
هماهنگیharmony
تناسبproportion
مدولmodule
فرایندطراحیdesign process
برنامهprogram
پروژهproject
خلاقیتcreativity
ایدهidea
رطوبتmoisture
غشاءmembrane
فلزmetal
فولادsteel
آهنiron
چدنcast iron
زنگrust
قابframe
قاب صلبrigid frame
قوسarch
کلید قوسkeystone
کلیساchurch
گنبدdome
بارload
بارزندهlive load
بارمردهdead load
زلزلهearthquake
مرکز سطحی زلزلهepicenter
کانون زلزلهhypocenter (focus)
گسلfault
صفحهplate
بامroof
بام تختflat roof
بام شیب دارpitched roof
نورگیربامsky light
سفال بامroof night
قیر نفتیasphalt
بتنconcrete
سیمانcement
بتن مسطحrein forced concrete
آرماتورrein forcing bar (rebar)
بناییmasonry
مالتmortar
پلاستیکplastic
لاستیکrubber
پلهstep
راه پلهstairway
رشته پلهflight
رمپramp
پاگردlanding
پنجرهwindow
پوستهshell
پیfoundation
شمعpile
تئاترtheater
تاریخhistory
تمدنcivilization
به جامعهsociety
فرهنگculture
آجرbrick
آجرکاریbrickwork
واحد اندازه گیریmeasure
دستگاه متریکmetric system
طولlength
مساحتarea
حجمvolume
تزئینornament
موزاییکmosaic
آسانسورelevator
پله برقیescalator
اتاقroom
راهروhallway
کریدورcorridor
پلان بازopen plan
گالریgallery
فضاspace
مکانplace
سیرکولاسیونcirculation
معمارarchitect
مهندسengineer
پیمان کارcontractor
اجراconstruction
مهندس ناظرbuilding official
پش سازیprefabricate
الکتریسیتهelectricity
فازphase
اندودplaster
انرژی خورشیدیsolar energy
خانه ی خورشیدیsolar house
سیستم گرمایش خورشیدیsolar-heating system
سیستم گرمایش خورشیدی فعالactive solar- heating system
جهت گیری نسبت به خورشیدsolar orientation
سیستم گرمایش خورشیدی غیر فعالpassive solar- heating
لوله کشیplumbing
مصالحmaterial
معبدtemple
هرمpyramid
رواقcolonnade
مسجدmosque
منبرmimbar
محرابmihrab
صحنshan
رواقriwaq
علمscience
هنرart
زیبایی شناسیaesthetics
زیباییaesthetic- beauty
طراحی شهریurban design
طراحی داخلیinterior design
برنامه ریزی شهریcity planning
نقشه برداریsurvey
نیروforce
هندسهgeometry