مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف ADR

Alternative Dispute Resolution

Address

Australian Design Rules (vehicle safety standards)

Adverse Drug Reaction

Average Daily Rate

American Depository Receipt (common but incorrect; it's depositary)

American Depositary Receipt (financial)

Administrative Dispute Resolution (Act of 1995)

Amicable Dispute Resolution

Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (French: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; EU)

Aeroporti Di Roma (Italian Society)

Appropriate Dispute Resolution (various organizations)

A Depository Receipt (finance)

Automated Dialogue Replacement (film production)

Acquisition of Development Rights (various locations)

Ausschuss der Regionen (EU, German)

Associate Dean for Research (various schools)

Adriamycin

Accident Data Recorder (US DoD)

Automatic Deployment Rule (computing)

ASTRA Digital Radio

All Due Respect

Ain't Doing Right (veterinary medicine)

Asset Depreciation Range System

Applied Data Research

Additional Documentation Request (Medicare)

Administrative Design Review (various locations)

Automatic Diagnostic Repository (Oracle Database)

Automatic Dialogue Replacement

Automatic Defect Review (semiconductors)

Adiabatic Demagnetization Refrigerator

Acute Dystonic Reaction (neurology)

Advanced Digital Recording (Phillips)

Advance Dining Reservations (Walt Disney World)

Academic Development and Retention (various schools)

Advisory Route

Alternate Designated Representative (environment; various locations)

Active Directory Reporting

Average Daily Range

Authorized Distributor of Record

Airfield Damage Repair

Action Committee for Democracy and Justice (Luxembourg)

Air Data Reference

Annual Defense Report (US DoD)

Automatic Defect Removal (Key Technology)

AdR

Adrenodoxin Reductase

Alcohol and Drug Recovery

Aperture Direct Readout (photography)

Aubertine Draper Rose (Portland, OR)

Audio Dialogue Replacement

Animal Disposition Reporting (USDA)

Associate Director of Research

Ain't Doing Right (medical humor)

Aircraft Direction Room

Adria Airways, Slovenia (ICAO code)

Advanced Digital Radio

Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter Regelwerk (German: Pressure Vessel Working Regulations)

Architectural Design Review

Automated Dynamic Reconfiguration (Sun Microsystems)

Air Defense Radar

Additional Dialog Recording

Accumulated Delta Range

Attack Damage Ranged (video games)

Armament Delivery Recording

Alternative Dimensions Remodeling (Elgin, IL)

Analog to Digital Recorder

Ashura: Dark Reign (gaming modification, Unreal Tournament)

Asymptotic Dispersion Rate

Agreement on Dangerous Goods by Road (Europe)

A Domanda Risponde

Average Dispersion Rate

Air Defense Region

Alternate Destination Routing (AT&T)

Active Design Review

Arkansas Dirt Riders (Motorcyclists)

Accord Dangereux Routier (European regulations concerning the international transport of dangerous goods by road)

Audit Discrepancy Report

Automated Data Retrieval

Audit Director Roundtable

Achievable Data Rate

Aircraft Damage Repair

Aerodrome Damage Repair

Airborne Data Recorder

Ataxia-Deafness-Retardation Syndrome

Annual Development Report

Automated Disposition Reporting

Air Data Relay

Accelerated Depreciation Range (Sprint)

Aircraft Discrepancy Report

Alzheimer's Disease Review

Automated Dosimetry Report

Audio Dubbing and Recording

Automatic Data Relay

Automatic Distributed Refresh (Brio Technology)

Advance Deposit Requirement

Active Data Retrieval

Army of Divine Rights (online gaming community)

Acquisition Data Report

Airborne Digital Recorder

Acoustic Data Relay

Automatic Digital Relay

Application Development Request

Application Documentation Repository (Sprint)

Automated Demand Resolution

Abstract Data Repository

Accelerated Delivery Request

Actual Disbursement Roster (student financial aid)

Acute Drug Reaction

Ammunition Disposition Request (AF Form 191)

Air Defense Representative

Agence de Développement Rural (French: Rural Development Agency)

Add Drop Ring (Alcatel)

Advance Dated Remittances

Additional Deposit Rider (life insurance)

Asbestos Disposal Request

Automatic Delivery Report

Adaptive Decorrelating Receiver

Acquisition Decision Review (US DoD)

Agent's Draft Request

Aft Door Relay

Advancing Data Resources, Inc. (Phelan, CA)