مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف APR

April

Annual Performance Report

Annual Percentage Rate

Asia Pacific Region (IEEE)

Apache Portable Runtime

Approach (aviation)

Annual Progress Report

Acquisition(s) Procurement Request

Accountability Progress Reporting

Accreditation in Public Relations

Alaska and Polar Regions

Alain Pinel Realtors (California)

American Poetry Review

Advanced Port Replicator (portable computer dock)

academic progress rate (education)

Apple Premium Reseller (various locations; Apple Inc.)

About Public Relations

Advisory Panel on Research

Air Purifying Respirator(s)

Acute Phase Response

Advanced Pain Relief

African Peer Review

Absolute Priority Rule (bankruptcy)

Academic Program Review (various schools)

Alpha Pup Records (Los Angeles, CA)

Airport Representative (hotel industry)

All Printing Resources (Glendale Heights, IL)

American Politics Research

Applied Plant Research (Netherlands)

Arrêt pour Rechargement (French: Stop for Recharging)

American Public Radio

Association of Postconsumer Plastic Recyclers (Arlington, VA)

Alternative Press Review

Agricultural Preservation Restriction

Automatic Picture Replacement (computer graphics)

Academic Performance Rate

Annual Program Review

Annual Product Review

Aqueous-Phase Reforming (hydrogen generation)

Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk

ARP Poison Routing (network security)

Autumn Performance Report (UK government)

Automatic Power Reduction

Adult Plant Resistance

Ammonium Perrhenate

Automated Password Reset

Atlassian Plugin Repository (software)

Above Prime Rate

Automatic Power Reserve

Assign Primary Zone Routing (US DoD)

Agency Procurement Request

Area of Primary Responsibility

Artists' Papers Register (UK)

Automatisms with Preserved Responsiveness

Appareil de Protection Respiratoire (French)

Audi Performance and Racing

Association de Prospective Rhénane (French development network)

Actions Préparatoires au Recrutement (French: Preparatory Action in Recruitment)

Arbeitsdatei PIOS Rauschgift

Alternate Path Retry

All Positive Rap (hip hop group)

Apolipoprotein Receptor

Airborne Profile Recorder

Airman Performance Report (USAF)

Asia Pacific Rainbow (Coalition of Asia Pacific Regional Networks on HIV/AIDS)

Anatomical Programmed Radiography

Acoustic Pulse Reflectometry

Automatic Pressure Relief

Appian Publications and Recordings (UK)

Alarm Processing Remote

Adjusted Pitching Runs (arcane baseball statistic)

Association of Petroleum Re-Refiners

Acoustic Paramagnetic Resonance

Attending Physician's Report (insurance)

Ashland Park-Robbins (school)

Analyse et Programmation (French)

Analyse Préliminaire de Risque (French)

Adaptive Power Residue

Active Position Return

Accredited, Public Relations Society of America

Abdominoperitoneal Resection

Aberdeen Pulsed Reactor Facility

Audit and Program Review

Automated Product Request

Approval and Procurement Record

Adaptive Plot Refinement

Assembly Planning Review

Advance Production Release

Agricultural Plastics Recycle

Acoustic Product Request

Atelier Publieke Ruimte (Dutch: Public Space Workshop; Belgium)

Asociación del Padre Responsable (Guatemala parental support group)

Archives du Palais Royal (French: Royal Palace Archives; Belgium)

Acquisition Planning Records

Accident-Potential Recognition

Additional Permissive Re-Export (trade)

Antenna Pedestal Reflector

Ammunition Performance Report

Analog Program Register

Asynchronous Persistent Repetition

Atomic Power Robot (Earthbound game)

Audiovisual Production Requirements

Avenir Pongiste de Roubaix (French ping-pong group)

Automatic Parts Remover

Association Poker Redonnais (French poker association)