مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات همدانی

مجموعه جملات اختصاری در زبان و گویش همدانی
اصطلاحمعنی و مفهوم
برای توبِرای تو (beraye to )
آمدمآمِدم ( Amedam )
خونهخانه
اشكستهشكسته
پچاپس چرا
كوخهسرفه هنگامي بيماري
ميليچگنجشك
دينگلانفيسالاكلنگ
دولابهكمد ديواري
ونديكپنجره
سانجودل درد
پلميدهپخش شده
Bialبذار
BeKepاستراحت كن
Mivaبايد
Bepaنگاه كن
موتکابالش
فس فس کردنکسی که ارام کاری را انجام میدهد
توماندهفرو رفته
بیعلبگذار
پچا اوجو موکونیپس چرا این جوری میکنی ؟
می سانیمی گیری
میلیچگنجشک
دینگلانه فیسآلاکلنگ
تویجهسبد
سلانه سلانهآرام آرام
پوفلنگبادکنک
وندیکپنجره
چل مودماغو
بیلبزار biial
قلاقکلاغ ghalagh
وخیزبلندشو vakhiz
موایلموبایل
ول مان کنما را رها کن
پلماندهبخش شده
پیسکثیف
هشتنگذاشتن
دن ذرهخمیاره
لباسرخت و لباس
سن و سالسند
گندهبزرگ ghonde
دس پلماندست و پاهایمان des peleman
اساندنگرفتن
اشاندنپرتاب کردن
اشنفتیشنیدی
عيدتان مواركعیدتان مبارک
مویزکشمش
تنکهجوجه(toneke)
تنجیدهله شده , خرد شده, (tenjide)
کولانچهآرنج
روجونهلثه
خامجیمادر
آوجیخواهر
شاوجیخواهربزرگ
خازمنیخواستگاری
چقیدهفرورفته
چنجهتخمه
سِتهصَبر
رِقّهروده
قِچّهقـُل
ویلهویلان
ویتهویلان
قِتهقشنگ
پِتهپیس
وِتهواز
شِتهشُل
شِتهشِره
خِتهخوشگل
قِتهقرص
قُرصِقایْم
چِتهچل
هِرّههور
دِکهدان
پتهپهن
خَسّهغِلیظ
جِتهجاهل
تِرهطایفه
شیتّهسوبوک
قِتهقراضه
لِکّهلوک
نِقهنوق
کِتهکلفت
جیکهپوک
شیکهپوک
قایْنهقُدا
قـٰایْنبابا/ننه
قِرهقیافه
گداگودول
فِتهفُرم
چوق لِواسی چوب لباسی
ماکس ماسک
سرفه سفره
لیسان نیسان
اخوار اخبار
نرذ نذر
جِواز جواد
عصمت اسنپ
پژو ۲۰۶ بیسه شیش
لِبِرو شدن چپه شدن
شغلم شلغم
پاتشاه پادشاه
مَشد مشهد
اوسخانگ استخوان
سِراپاکانی ایستاده
عرز ماخام عذر میخواهم
منمون ممنون
آجانس اژانس
رِسمان ریسمان
نِصم نصف
تاسکی تاکسی
گِزایول گازوئیل
مِوایل موبایل
اسو مِس sms
مصنوی مصنوعی
یاسِنم یاسمن
کربیت کبریت
مچد مسجد
کیلیت کلید
بافش کن بلندش کن
زِمین دِره شیطان
مورچانه مورچه
خووه خوبه
سِرندج سنندج
ماشوقه معشوقه
گاب گاو