مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف و اصطلاحات حقوقی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در وکالت، حقوق، قانون و...
اصطلاحمعنی و مفهوم
خواهانمدعی ، شخصی که دادخواست را مطرح کرده است.
خواندهشخصی که دادخواست و دعوا علیه او مطرح شده است.
خواستهآنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
دادخواستبرگه های چاپی مخصوص و به زبان فارسی که جهت مطرح نمودن خواسته و دعوی مدنی (حقوقی) مورد استفاده قرار می گیرد.
تأمین خواستهدرخواست توقیف اموال خوانده اعم از منقول و یا غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است.
تأمین دلیلدرخواست از دادگاه (شورای حل اختلاف) برای ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک از قبیل تحقیق محلی ، نظر کارشناس ، دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است که در آینده متعذر و یا متعسر خواهد شد.
دستور موقترأی دادگاه که به صورت قرار است دایر بر توقیف مال یا انجام عملی و یا منع از امری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد.
واخواهیاعتراض محکوم علیه غایب به حکم غیابی را واخواهی گویند.
حکمرأی قاضی و دادگاه که راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد.
حکم غیابیچنانچه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی به خوانده نشده باشد ، در این صورت حکم دادگاه غیابی است.
حکم حضوریحکمی که غیابی نباشد ، حضوری است.
محکومشخصی است که حکم دادگاه علیه اوست.
محکوم بهآن چیزی که دادگاه به آن رأی داده و مورد حکم دادگاه است و خوانده را به آن محکوم نموده است.
محکوم لهشخصی که حکم دادگاه به نفع اوست.
محکوم علیهشخصی است که حکم دادگاه به ضرر و بر علیه اوست.
اجرائیهبرگ اجرائیه ، برگه ای که حاوی دستور اجرای حکم دادگاه یا اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء است.
خیارتوانایی بر هم زدن عقد را گویند.
حَکَمبه معنی داور می باشد.
اخطاریهاخطار نامه ، برگه اخطار به خواهان یا خوانده جهت حضور در دادگاه برای جلسه رسیدگی یا انجام امری مانند پرداخت هزینه کارشناس و غیره.
احضاریهاحضار نامه ، برگه احضار فرد به حضور در دادسرا یا مرجع انتظامی برای پاسخ و یا انجام امری.
شاکیشخصی است که شکایت مطرح کرده است.
متشاکیشخصی است که شکایت بر علیه او مطرح شده است ، مشتکی عنه.
متهمشخصی که از او شکایت شده و به او تفهیم اتهام شده است.
مجنی علیهشخصی است که جرم و یا جنایت بر او و یا به ضرر او واقع شده است.
جانیکسی که مرتکب جرم و جنایت شده است.
دیهدیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، تعیین می شود.
اَرشدیه غیر مقدر را ارش گویند که میزان آن با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) تعیین می شود.