مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HBD

Happy Birthday

تولدت مبارک به اختصار ( HBD ) در گفتگوهای اینترنتی استفاده می‌شود.
HBD
ارسال نظر

ارسال نظر