مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات شیرازی

مجموعه جملات اختصاری در زبان و گویش شیرازی - فارس
اصطلاحمعنی و مفهوم
کلیخیلی
مشتغلیظ
چلمکثیف
خزوکسوسک
کمشکم
جونبدن(جونش داغه یعنی پولداره)
تربیزهتربچه
اییاشاره به شخص خاص
بوتوبتون
لمرشن
شلگل ولای
خنج زدنچنگ زدن گربه
مسهدسته
غولعمیق,گود
چندرقسمتی ازگوشت گوسفندکه زیر دندان جویده نمی شود
پریگ روپریروز
کلنجارخرچنگ
چوقچوب
جوقجوی آب
تیرشهباریکه پارچه
کاغاذکبادبادک
ارسیکفش
کفشکدمپائی
دووی گلیمایع ((مرکورکروم)) که روی زخم می ریختند,آب گلی
کج وکولهکج ومعوج
دم بیزکدنبالچه گوسفند
کووهگوسفند نردرشت
بزباشآش غوره
قمبه دادنغرغرکردن
قمقیف
جلدزود
شودشوید
آلوسیب زمینی
ترش بالهآبگش,برنج صاف کن
رشتزباله
سراندازچادرزنانه
چخصدای دورکردن سگ
پیشتصدای دورکردن گربه
بادیهکاسه بزرگ مسی,کماجدان
اسمکفگیر
بووکهگنجشک نر
ننه کهگنجشک ماده
دوسیمادربزرگ
داچیبرادربزرگ
کنترهتارعنکبوت
کل پکمارمولک
گندناتره سبزی
صبیهدختربزرگ
دم گولوندختردم بخت
آق دوئیدائی بزرگ
جوغنهاون بزرگ
چنگالخوراکی که شیرازیها باروغن ,شیره(شکریاانگور)وتکه های نان سنگک قاطی می کردند وپس ازمالش دادن آن با دست می خوردند
بالنگخیاردرشت
ترپیازپیازچه
کلم رومیکلم برگ
وجشدرعوض
سوزوویحسود
همروسجاری(زن برادرشوهر)
گلوپلامپ برق
زلیبیزولبیا
باقلهباقلاسبز
کم پیچدل درد
تلک دونیمحل تجمع زباله ها
زبرکبیماری سرخک
فابرپودرلباسشوئی
تکمغز گوسفند
توتوویچغورپغور
پودونکپونه