مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
TDS
مخفف عبارت TDS
Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...