مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ARPA

Advanced Research Projects Agency

آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته
ARPA
ارسال نظر

ارسال نظر