مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AIS

Androgen insensitivity syndrome

یک بیماری که در نتیجه ناتوانی ناقص یا کامل از سلول برای پاسخ به آندروژن ها است
AIS
ارسال نظر

ارسال نظر