مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASN

autoname system number

در eigrp در روتر یک عدد باید برای نام روتر انتخاب شود
cli : router eigrp 10
10 : asn
ASN
ارسال نظر

ارسال نظر