مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADS

Astrophysics Data System

ای‌دی‌اس به معنی (سیستم داده های اخترفیزیک) یک ستاره است که در صورت فلکی چلپاسه قرار دارد.
ADS
ارسال نظر

ارسال نظر