مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AUX

Auxiliary

AUX مخفف كلمه Auxiliary يا همان معادل كلمه فارسی كمكي يا كمك دهنده هست.
بر روی پخش خودرو یا لوازم صوتی دیگر به عنوان كمكی در ورودي و يا خروجی عمل ميكند.
AUX
ارسال نظر

ارسال نظر