مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFS

Andrew File System

AFS یک فایل سیستم توزیع شده برای سهولت دستیابی به فایل های راه دور در شبکه های بزرگ است. AFS متعلق به شرکت Transarc است. در ابتدا به عنوان بخشی از پروژه Andrew در مرکز تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه Carrnegie-Mellon تولید شد.
AFS
ارسال نظر

ارسال نظر