مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESL

English as a Second Language

انگلیسی به عنوان زبان دوم
ESL
ارسال نظر

ارسال نظر